Mūsų visų bendras ir pagrindinis gyvenimo ir profesinės veiklos principas – (Nesielk) elkis su kitais taip, kaip tu (ne) norėtum, kad elgtųsi su tavimi. Pritariame Voltero minčiai, jog „Niekada nebūna didžių darbų be didžių sunkumų“, todėl visuomet esame pasiryžę netikėtiems sunkumams siekiant tiesos ir puoselėjant teisingumą kiekvieną akimirką. Mūsų siekius atspindi O.S. Mardeno teiginys, jog „Didžiausi darbai pasaulyje yra atlikti ne žmonių su dideliais įgimtais gabumais, bet tų, kurie atliko savo darbą geriausiai“.

 

ELGESIO PRINCIPAI:
Esame ir visuomet siekiame išlikti garbingais, diskretiškais ir atsakingais teisininkais.
Nesiimame jokios pašalinės veiklos, kuri nesuderinama su sąžiningumu arba trukdys tinkamai atlikti advokato profesines pareigas ar suvaržys profesinės veiklos laisvę ir nepriklausomumą kitaip, nei tai nustato Lietuvos advokatūra ar teisės aktai, ar kuri žemins advokato profesijos vardą.
Nuolatos siekiame saugoti ir puoselėti profesinę garbę ir orumą, nediskredituoti advokato vardo, duotos priesaikos ir teisingumo idėjos ir veikti profesionaliai, pareigingai ir dalykiškai, savo profesines pareigas vykdyti nepriekaištingai, laiku, kvalifikuotai, stropiai ir protingai.
Puoselėjant advokatų tarpusavio pasitikėjimą ir bendradarbiavimą, siekiame su kolega visuomet bendrauti sąžiningai, dalykiškai, draugiškai, taktiškai ir mandagiai.
Bendraujant su valstybės ir visuomenės institucijomis, įstaigomis ir asmenimis ar atliekant profesines pareigas teisme, kitose institucijose ir įstaigose veikiame pagarbiai, korektiškai ir dalykiškai, laikydamiesi nustatytų elgesio standartų ir reikalavimų bei gerbdami kitų asmenų teises.

Šarlis Monteskjė yra pasakęs, jog „Norint atlikti didžius darbus, nereikia būti didžiausiu genijumi, nereikia būti aukščiau žmonių, reikia būti kartu su jais“.

 

VEIKLOS PRINCIPAI:
Visapusiškas nepriklausomumas ir netolerancija neteisėtam kišimuisi į profesinę veiklą.
Nuolatinis teorinių žinių ir praktinių įgūdžių tobulinimas.
Amžinas lojalumas klientui, interesų konflikto vengimas ir jo patikėtos paslapties ir informacijos saugojimas.
Maksimalus dėmesingumas ir nuolankumas klientui, jo siekiams ir lūkesčiams.
Advokato ir kliento santykių grindimas abipuse pagarba, tolerancija ir pasitikėjimu.
Advokatų tarpusavio santykių grindimas demokratiškumo, kolegiškumo ir sąžiningos konkurencijos principais.

Mūsų pagrindinis siekis profesinėje veikloje – kokybiškai atliktas darbas.
Anot Demokrito: „Sąžiningą ir nesąžiningą žmogų pažinsi ne vien iš to, ką jis daro, bet ir iš to, ko jis geidžia“.

 

SIEKIAME, JOG KIEKVIENAS KLIENTAS BŪTŲ:
Maloniai ir nuoširdžiai sutiktas.
Visuomet išklausytas ir suprastas.
Maloniai nustebintas gautomis aukščiausio lygio teisinėmis paslaugomis.
Visapusiškai patenkintas mūsų kontoros teisininkais, jų darbu ir rezultatu.
Užtikrintas, kad esant reikalui į mus kreipsis dar kartą.

Sokrato išmintis mus moko, jog „Geriau padaryti nedaug, bet gerai, negu daug, bet blogai“.